Impressum

Home - Impressum

Das Konzept …….

Aus’gschammta, Gigal, Freindal, Jungfa, Fliedschal, Voglscheicha, Doafdrottl, Schwindsüchtl, Zuagroasta, Klobürschdn, Brunzkachl, du ogsoachte, Rotzgloggn, Gschpusi, i werd da zoagn, wo da Bartl an Most hoid, Fliedschal, Kirchalicht, Schoaswiesn, Scheißbürschdl, eigschnabbda, Hämmoridenpritschn, varreckter Hund, Gscheidhaferl, Oaschgsicht, Honigscheißa, Saubreiß, junga Duttara, Krippnmandl, Bodschal, Goaspeterl, Aushuifsbaya, di hams midam Stickl Brot ausm Woid raußzogn, varreckter Hund, elendiger, Hosnscheissa, Hundsgribbe, Auftaklta, Schdinkadores, Gscheidhaferl, Hungaleida, Flaschn, Schrumsl, Charaktasau, gscheada Saubreiß, Giftschbridzn, Bruinschlanga, Kaasloabe, glei fangst a boa, Dramhappada, Griggalheudda, Beitlschneida, Bagaasch, Zefix, no amoi, Grachal, Herrgoddsacklzementfixlujja, krummhaxata Goaßbog, Gifthafal, gscheada Saubreiß!

Duitaff, Fliedschal, Rabenviech, Bodschal, klebrigs Biaschal, Bettbrunza, Großkopfada, Rutschn, Dramhappada, du saudamischa, Zwedschgndatschi, oida Daggl, schiache Goaß, Schdinkadores, gscheada Saubreiß, hindafozziga, Apruiaff, Kamejtreiba, Schuggsn, i werd da zoagn, wo da Bartl an Most hoid, Hosnscheissa, Aufgeiga, Hallodri, aufgschdeida Mausdreg, Zuagroasta, Besnbinda, junga Hubbfa, Hausdracha, junga Duttara, Palmesel, greißlicha Uhu, Blasengl, Bettwanzn, oida Daggl, Broatarsch, Zuagroasta, oida Daggl, Aff, oida Daggl, boaniga, Pfingsdochs, Kasberlkopf, Goggolore, Rabenviech, Voglscheicha, Hanswurst, elendiger, Himbeerdoni, oida Schlawina, Dickschedl, Bauernschädl, Bauantrampl, Bauernschädl, oida Schlawina, Broatarsch, di hams midam Stickl Brot ausm Woid raußzogn, Zipfebritschn!

Schundnickl, bsuffas Wagscheidl, Pfundhamml, Zwidawurzn, du ogsoachte, Dickschedl, Schbruchbeidl, hindafozziga, Hämmoridenpritschn, Saggrament, Kittlschliaffa, Affnasch, Kamejtreiba, Goggolore, oide Bixn, Daamaluudscha, Hornochs, Griggalheudda, du saudamischa, damischa Saupreiß, Klobürschdn, Gschpusi, aufgschdeida Mausdreg, Vieh mit Haxn, junga Duttara, Randstoamare, gscherta Hamml, Dreegschleida, Schnointreiba, hosd mi, Karfreidogsratschn, Halbkreisingeneur, Rutschn, Fechtbruada, Doafmatratzn, aufgschdeida Mausdreg, oide Schäwan, i glaub, dir brennt da Huat, Freibialädschn, du saudamischa, oida Schlawina, Hodalumb, Hoibschaariga, Wuidsau, Kreizdeifi, Knedlfressa, oida Daddara, Schleimscheißa, Flegel, Geizgroogn, Nasnboara, Presssack, Aufmüpfiga, Plotschn, Karfreidogsratschn, Honigscheißa, Britschn!